ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:

Учители - предучилищно образование

Учители – начален етап

Възпитатели в общежитие

Кратко описание:

Курсът е за детски и начални учители и възпитатели. Той разглежда основно методиката на работа за провеждане на „Зелено училище“ в следните раздели: природозащитното образование и екологичното възпитание. Идейният проект има за отправна точка преосмисляне на работата сред природата с оглед ефективно учене, за постигане до нива на професионална компетентност, при която образователното пространство може да се разшири и оптимизира. Теоретичната част е насочена към спецификата на природозащитното образование и екологичното възпитание. Помислено е и за реализиране на междупредметни връзки в рамките на общо образователната подготовка.

Участниците ще се запознаят с методи, средства и форми, които са в унисон с особеностите на природозащитното образование и екологичното възпитание. Практическите часове са насочени към придобиване на компетенции за работа в условия на терен, както и за придобиване на компетенции за използване на специфични методи и техники, свързани с екологичното възпитание и образование. Цялостната работа е насочена и към възможностите на учителите да променят междуличностното общуване при подрастващите, за да могат да възпитават толерантност, съпричастност и чувство за просоциално поведение.

ПОДПОМАГАНЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО С ДЕЦА-БИЛИНГВИ

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители - предучилищно образование

Кратко описание

Курсът е за учители, работещи в мултикултурна среда. Обучаваните се запознават с особеностите на интеркултурната среда и методите на работа в условия на мултикултурно образователно пространство и на практическа основа придобиват компетенции за взаимодействие с деца - билингви (преодоляване на бариери при общуване на език, който не е майчин, опознаване на различията и умения за създаване на групи за съвместна работа, преодоляване на типични обучителни и/или възпитателни проблеми, породени от културните различия). Семинарът цели подобряване на сензитивните способности за дефиниране специфичните способности на всяко дете и планирането на дейности за подкрепа. Успоредно с работата във връзка с подобряване на академичните компетенции са предвидени дейности за оптимизиране на междуличностното общуване и рефлексията му върху интеркултурния диалог.

В теоретичната част е предвидено разглеждане на традиционни и иновативни методи за работа с билингви в образователно-възпитателното пространство. Застъпени са въпроси, свързани с организационните форми за работа, благоприятстващи съвместните дейности на базата на общи задачи, в които всеки участва със силните си страни.

В практическата подготовка целите са насочени към усвояване на модели за ръководство за вземане на решения, самооценка и поемане на отговорност, конструктивно мислене. Тя е свързана с ролята на учителя като мениджър на класа и модератор на продуктивни дейности.

УБЕЖДАВАЩА КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНА РЕЧ

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори

Заместник-директори

Ръководител направление ИКТ

Корепетитори, хореографи, треньори

Учители - предучилищно образование

Учители - целодневна организация

Кратко описание

Обучението се фокусира върху спецификата на вербалната и невербалната комуникация в класната стая и професионалната училищна среда. Предложен е модел за подготовка и реализация на ефективна педагогическа комуникация, който включва базови реторични знания и умения за владеене на слушателска аудитория, както и умения за самопредставяне.