ПРИРОДОЗАЩИТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Програмата е насочена към:

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Кратко описание:

Участието и приобщаването на учениците към екологично и природозащитно образование чрез учене на място (на терен) се предпоставя от натрупването на творческо-емоционален опит за практическа природозащитна планинска дейност. Провеждането на „Зелено училище” или „Училище сред природата” е преди всичко образователно-възпитателна и обучаваща система за извънучилищна работа с определено педагогическо намерение, при която рационално се съчетават учебна и извънучебна работа с благотворното и здравословно въздействие на природните ресурси. Учебната програма е предназначена за учители, които организират и провеждат зелено училище. Обучението е интегрирано: теория и практика и обхваща един общообразователен минимум в методическата им подготовка.

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:

Учители - предучилищно образование

Учители – начален етап

Възпитатели в общежитие

Кратко описание:

Курсът е за детски и начални учители и възпитатели. Той разглежда основно методиката на работа за провеждане на „Зелено училище“ в следните раздели: природозащитното образование и екологичното възпитание. Идейният проект има за отправна точка преосмисляне на работата сред природата с оглед ефективно учене, за постигане до нива на професионална компетентност, при която образователното пространство може да се разшири и оптимизира. Теоретичната част е насочена към спецификата на природозащитното образование и екологичното възпитание. Помислено е и за реализиране на междупредметни връзки в рамките на общо образователната подготовка.

Участниците ще се запознаят с методи, средства и форми, които са в унисон с особеностите на природозащитното образование и екологичното възпитание. Практическите часове са насочени към придобиване на компетенции за работа в условия на терен, както и за придобиване на компетенции за използване на специфични методи и техники, свързани с екологичното възпитание и образование. Цялостната работа е насочена и към възможностите на учителите да променят междуличностното общуване при подрастващите, за да могат да възпитават толерантност, съпричастност и чувство за просоциално поведение.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Програмата е насочена към:

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Кратко описание

Предназначена за учители, които желаят да извършват ефективна методическа дейност при обучението на учащи по защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации в училище. Обучението дава възможност на учителите:

•        да формират професионални компетенции, умения и опит за извършване на методическа работа с учащите се;

•        да повишат методическия си капацитет за успешно реализиране на процеса на обучение по защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации съобразно етапа и степента на образование;

•        практически да реализират учебно-възпитателната дейност, отговаряща на ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа.

ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБОВЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Програмата е насочена към:

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Кратко описание

Програмата е предназначена за учители, които желаят да изградят и да бъдат ръководители на доброволчески клубове за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации в прогимназиалния и първи гимназиален етап на образование. Учебната програма се реализира в рамките на 16 учебни часа чрез изнесено обучение. Образователното съдържание е структурирано в 6 взаимосвързани тематични раздела, като последният е обособен като практикум и обхваща 8 академични часа.

По време на обучението ръководителят на доброволческия клуб усвоява тази част от научната информация, която служи като базис за придобиване на професионални компетенции в методиката на обучение на ученици в 5.-10. клас по защита при извънредни (бедствени) ситуации като допълнителна подготовка (извънкласна дейност) в училище. Обучението продължава с практическо надграждане на усвоения учебен материал. Учебната дейност се организира чрез проблемно поставяне, анализиране на кризисни ситуации в училище и изясняване на изучаваното от учениците учебно съдържание в доброволческия клуб. В обучението се прилагат интерактивни методи на обучение с цел изграждане на практически умения за бъдещата методическа дейност на учителя.

РАБОТА С ЖЕРТВИ НА БЕДСТВИЯ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Програмата е насочена към:

Педагогически съветници, психолози

Кратко описание

Предлаганата програма е разработена върху теоретико-приложните основи на приложната психология – „Психология на здравето” и „Кризисна психология”. Образователното съдържание е съобразено с професионалната квалификация и специализация на училищните психолози и педагогически съветници.

Включва теоретична част, която разглежда основите на кризисната психологическа интервенция и превантивната кризисна психологическа интервенция с ученици. Разглеждат се методическите аспекти за провеждане на превантивна психологическа дейност с деца и ученици при бедствени ситуации, извършването на превенция за повишаване на психическата устойчивост към преживяване на бедствия/кризисно събитие. Обучаваните се запознават и с основните конструктивни и деструктивни психологически подходи за изход от кризата.

Практикумът включва оказване на спешна психологическа помощ и подкрепа на жертви, претърпели бедствия или извънредни кризисни ситуации в учебното заведение и психологическа комуникация с жертви в криза. Обучаваните осмислят новите познания чрез тяхното практическо приложение и формират различни групи умения и опит за психосоциална работа в процес на криза. Разглеждат се добрите и успешни комуникативни практики при установяване на диалог в общуването с ученици, изпитващи паника, стрес, страх или циркулярна реакция (взаимно емоционално заразяване). Програмата се предлага като изнесено обучение.

ПОДПОМАГАНЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО С ДЕЦА-БИЛИНГВИ

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители - предучилищно образование

Кратко описание

Курсът е за учители, работещи в мултикултурна среда. Обучаваните се запознават с особеностите на интеркултурната среда и методите на работа в условия на мултикултурно образователно пространство и на практическа основа придобиват компетенции за взаимодействие с деца - билингви (преодоляване на бариери при общуване на език, който не е майчин, опознаване на различията и умения за създаване на групи за съвместна работа, преодоляване на типични обучителни и/или възпитателни проблеми, породени от културните различия). Семинарът цели подобряване на сензитивните способности за дефиниране специфичните способности на всяко дете и планирането на дейности за подкрепа. Успоредно с работата във връзка с подобряване на академичните компетенции са предвидени дейности за оптимизиране на междуличностното общуване и рефлексията му върху интеркултурния диалог.

В теоретичната част е предвидено разглеждане на традиционни и иновативни методи за работа с билингви в образователно-възпитателното пространство. Застъпени са въпроси, свързани с организационните форми за работа, благоприятстващи съвместните дейности на базата на общи задачи, в които всеки участва със силните си страни.

В практическата подготовка целите са насочени към усвояване на модели за ръководство за вземане на решения, самооценка и поемане на отговорност, конструктивно мислене. Тя е свързана с ролята на учителя като мениджър на класа и модератор на продуктивни дейности.

УБЕЖДАВАЩА КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНА РЕЧ

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори

Заместник-директори

Ръководител направление ИКТ

Корепетитори, хореографи, треньори

Учители - предучилищно образование

Учители - целодневна организация

Кратко описание

Обучението се фокусира върху спецификата на вербалната и невербалната комуникация в класната стая и професионалната училищна среда. Предложен е модел за подготовка и реализация на ефективна педагогическа комуникация, който включва базови реторични знания и умения за владеене на слушателска аудитория, както и умения за самопредставяне.