МЛАДЕЖКИ КУРС – ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

(Курсът е подходящ за младежи и деца 14 - 17 г.)

Знаете ли как да реагирате при земетресение, пожар, наводнение или друго природно бедствие? Знаете ли как да помогнете на пострадал? Важно е да сте подготвени за бърза и адекватна реакция в извънредни ситуация.